Bernstein Real estate

Föreningen

Föreningen Brf Gripen

Föreningens namn är Bostadsrättföreningen Gripen, 716422-7139. Det är en äkta bostadsrättsförening. 

Föreningen har 17 lägenheter och samtliga upplåts med bostadsrätt. Lägenheterna är inrymda i fyra byggnader, nämligen Villa Klippudden, två parhus och ett radhus. Det finns inga kommersiella lokaler. 

1994–1995 renoverades villan, som byggdes om till fem bostadsrätter. Under samma tid uppfördes övriga byggnader utmed stranden. Under 2014 – 2015 genomfördes relativt omfattande renoveringar på grund av fuktskador på villan och ett av parhusen. Under 2015 har en av tillfartsvägarna lagts om, värme är nerlagd i vägen och därefter har vägen asfalterats. Genom omläggningen av vägen har framkomligheten för gående och motorfordon förbättrats, i synnerhet under vintertid. Under 2018 – 2019 har bland annat följande renoveringar genomförts: muren mot Klippuddens brygga har dränerats och putsats, fasadskador på villan har åtgärdats m.m. 

Avgifterna till föreningen höjdes med 7,5 % från och med 1 april 2019 efter att ha varit oförändrade sedan 1 januari 2016. I nuläget bedömer styrelsen, att ingen ytterligare avgiftshöjning är aktuell. 

Föreningen godtar inte juridisk person som medlem. Det förutsätts, att den som ansöker om medlemskap avser att nyttja bostadsrätten för eget permanent bruk. Föreningen tar ut överlåtelseavgift på 1 200 kr, som betalas av köparen. Vid pantsättning tar föreningen ut en handläggningsavgift på 900 kr. 

Föreningen är ansluten till Telias bredbandsnät, som erbjuder internet, TV och IP-telefoni. Medlemmen tecknar separat avtal med Telia, vad gäller telefoni och TV utöver basutbudet. 

Villan – Villa Klippudden – är byggnadsminnesförklarad av länsstyrelsen enligt beslut 1998, Se även föreningens hemsida, http://brfgripen.bostadsratterna.se/byggnadermark/villa-klippudden. 

Övriga uppgifter om föreningen finns att hämta på hemsidan www.brfgripen.se. Där finns t.ex. 

• stadgar (http://brfgripen.bostadsratterna.se/om-foreningen/stadgar)  • ekonomisk plan och senaste årsredovisning (http://brfgripen.bostadsratterna.se/om-foreningen/ekonomi) 

 

Föreningens ekonomiska förvaltning sköts av SBC Sveriges BostadsrättsCentrum (http://www.sbc.se/).