Bernstein Real estate

BAKGRUND

 

Bernstein Real Estate AB org. nr 556424-4720 är en fastighetsmäklare. Vi agerar mot privata kunder samt företag, dvs. juridiska kunder. I fortsättningen benämnd "vi", "oss" eller "vårt". Vi samlar in och lagrar information som du lämnar inom ramen för det uppdrag du ger oss. Information från privat kund och jur. person hanteras via våra underleverantörer såsom Fasad, med vilka vi har ett personuppgiftsbiträdesavtal. Detta system används för att kunna utföra den tjänst som vi erbjuder våra kunder. Fasad kundsystem lyder och verkar under Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 (GDPR) med lokal anpassning (Dataskyddsreglerna)

Syftet med hanteringen av er personinformation följer enligt lag eller för att kunna utföra den tjänst vi skall kunna tillhandahålla en kund som önskar använda vår tjänst för förmedling av ett hem, köpa ett hem alt. söka ett nytt hem.

Bernstein Real Estate AB har som avsikt att värna om sina kunder och dess information samt integritet.

COOKIES

 

På bernstein.se använder vi så kallade cookies för att kunna utveckla och optimera webbplatsens funktioner och ha möjlighet att leverera en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt. Att innehållet ska bli mer relevant och förenkla för dig som besökare.

Kortfattat är en cookie en liten textfil som skickas till och sparas på din dator eller mobil när du besöker vår webbplats, bernstein.se. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära, så kallade session-cookies. Permanenta cookies lagras tills du själv, eller servern som sänt dem, raderar dem. Session-cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare.

Vi använder cookies på bernstein.se för att kunna:   

• Se information som besöksstatistik
• Se hur hur webbplatsen används av våra besökare

Som besökare hos bernstein.se har du möjlighet att hindra användningen av cookies

Vi använder inte cookies för att analysera hur du som person använder webbplatsen på individuell nivå. Cookien innehåller ingen personinformation, utan hjälper oss identifiera dig som en användare på webbplatsen. Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du enkelt stänga av, blockera och avlägsna lagrade cookies i din webbläsares inställningar. Då kommer inga cookies att lagras, men detta innebär även att du eventuellt inte kan använda vissa delar av bernstein.se som avsett.

PERSONUPPGIFTSHANTERING

 

Legal personuppgiftshantering i enlighet med Fastighetsmäklarlagen såsom:

Utförande av mäklartjänsten i form av ett uppdragsavtal

Arkivering av information enl. fastighetsmäklarlagen (10 år)

Budgivningar

Penningtvätt

Personuppgiftshantering som följer för att kunna utföra våra tjänster såsom:

Direkt marknadsföring

Uppföljning av köp

Administration av bostadsförmedling – överföring till Brf av personuppgifter

Överföring av uppgifter till Lantmäteriet

Bokföringsändamål

Värderingsändamål

Intresseanmälan

1. Kategorier avseende personuppgiftshantering

Nedan informationstext anger vilka kategorier av Personuppgifter som vi behandlar och specificerar för vilka ändamål de behandlas. Genomgående används begreppet "behandling", vilket inrymmer samtliga åtgärder som involverar Personuppgifter, inklusive utan begränsning, insamling, hantering, lagring, delning, tillgång, användning, överföring och radering av Personuppgifter.

Med "Personuppgift" avses varje upplysning som direkt eller indirekt kan kopplas till en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Vi kan samla in personuppgifter från Lantmäteriets Fastighetsregister och från Eniro.

2. Ändamål med behandlingen av dina Personuppgifter

2.1 Köpare

Om du köper en bostad som vi förmedlar behandlar vi personuppgifter för följande ändamål.

Vi behandlar dina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål.

De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är:

• E-postadress
• Telefonnummer
• Adress
• Namn

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där vi har ett berättigat intresse av att kunna skicka relevant marknadsföring till köpare som nyligen har köpt en bostad förmedlad av oss.

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna vidta åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är:

• Kontonummer
• Namn
• Adress
• Personnummer
• Kopia på ID-handling

Behandlingen sker för att vi ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser avseende kundkännedom enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i fem år från att åtgärderna för att uppnå kundkännedom har vidtagits.

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna administrera förmedlingen av aktuell bostad, t.ex. förmedla köpeskillingen mellan köpare och säljare, hantera kontakter med bostadsrättsförening och hantera banklån. 

De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är:

• Personnummer
• Namn
• Adress
• E-postadress
• Telefonnummer
• Låneuppgifter

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där vi har ett berättigat intresse av att kunna genomföra och administrera förmedlingen av bostaden. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas under köpprocessen och sparas sedan i tio år från att köpeavtalet har undertecknats för att vi ska kunna försvara, göra gällande och utöva rättsliga anspråk i händelse av tvist.

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna kommunicera med dig i uppföljningssyfte efter att du köpt en bostad förmedlad genom oss.

De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är:

• Namn
• E-postadress
• Telefonnummer

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där vi har ett berättigat intresse av att kunna följa upp och säkerställa att allt har gått bra under köpet av bostaden.

Vi behandlar dina uppgifter för att fullgöra arkiveringsskyldigheter åligger oss enligt lag.

De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är:

• Samtliga uppgifter som är nödvändiga för Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn

Behandlingen sker för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som följer av fastighetsmäklarlagen. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från tillträde.

2.2 Säljare

I samband med en förmedling av ditt hem kommer du som säljare att ingå ett uppdragsavtal med oss som mäklare. Nedan information kommer att finnas i detta uppdragsavtal gällande hantering av dina uppgifter.

Uppdragsgivarens personuppgifter kommer att behandlas av Bernstein Real Estate AB, org. nr 556424-4720, som är personuppgiftsansvarig. Personuppgifterna kommer även att delas med de konsulter som vid var tid är konsulter vid Bolaget.

Personuppgifterna samlas in och behandlas i syfte att utföra förmedlingsuppdraget som uppdragsgivaren uppdragit åt bolaget samt för framtida marknadsföring av bolagets tjänster till uppdragsgivaren. Insamlade personuppgifter kommer även att överföras till Svensk Mäklarstatistik AB i syfte att Svensk Mäklarstatistik AB framställer för allmänheten statistik baserad bland annat på förmedlade objekt.

Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för fullgörelse av förmedlingsuppdraget och i det fall personuppgifterna inte lämnas, kommer förmedlingsuppdraget inte kunna genomföras. Behandlingen av personuppgifterna rör även bolagets berättigade intressen. Sådant berättigat intresse utgörs av tillseende att allmänheten får ta del av statistik gällande utvecklingen på den svenska bostadsmarknaden. Vi kommer att spara personuppgifterna i tio år i enlighet med bokföringslagen (1999:1078) och Mäklarsamfundets stadgar.

Uppdragsgivaren har rätt att begära, av bolaget, tillgång till de personuppgifter som vi behandlar samt begära rättelse, begränsning eller radering av personuppgifterna. Uppdragsgivaren har även rätt att invända mot behandlingen samt att begära att få ut sina personuppgifter i ett dataportatibelt format. Uppdragsgivaren har vidare rätt att inge klagomål gällande bolagets behandling av personuppgifterna, till Datainspektionen.

Vi har ett avtal med Hemnet för de kunder som önskar vår förmedlingstjänst och avser att marknadsföras via Hemnet. Även Hemnet har GDPR policy som i samband med ett uppdrag kommer säljaren tillhanda (bilaga i uppdragsavtalet).

I samband med att du säljer en bostad genom oss behandlar vi dina personuppgifter för följande ändamål.

Vi behandlar dina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål.

De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är:

• E-postadress
• Telefonnummer
• Adress
• Namn

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där vi har ett berättigat intresse av att kunna skicka relevant marknadsföring till säljare som nyligen sålt sin bostad genom oss.

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser vad avser bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen.

De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är:

• Namn
• Kontonummer
• Mäklararvode för det aktuella uppdraget

Behandlingen sker för att vi ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser enligt bokföringslagen.

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna vidta åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är:

• Kontonummer
• Namn
• Adress
• Personnummer
• Kopia på ID-handling

Behandlingen sker för att vi ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser avseende kundkännedom enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i fem år från att åtgärderna för att uppnå kundkännedom har vidtagits.

Vi behandlar dina uppgifter för att administrera förmedlingen av aktuell bostad, t.ex. för att förmedla köpeskillingen mellan köpare och säljare, hantera kontakter med bostadsrättsförening och hantera banklån.

De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är:

• Namn
• Personnummer
• Adress
• E-postadress
• Telefonnummer
• Köpeavtalet, inklusive prospekt

Behandlingen sker för att vi ska kunna fullgöra uppdragsavtalet med dig som säljare. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas under köpprocessen och sparas sedan i 10 år från undertecknandet av köpeavtalet för att vi ska kunna försvara, göra gällande och utöva rättsliga anspråk i händelse av tvist.

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna vidta åtgärder för att fullgöra förmedlingsuppdraget, såsom att publicera bilder och beskrivningar av bostaden som ska förmedlas.

De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är:

• All information som är hänförlig till bostaden och som är nödvändig för att kunna förmedla bostaden, t.ex. bilder och adressinformation.

Behandlingen sker för att vi ska kunna uppdragsavtalet med dig som säljare.

Vi behandlar dina uppgifter för att fullgöra arkiveringsskyldigheter åligger oss enligt lag.

De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är:

• Samtliga uppgifter som är nödvändiga för Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn

Behandlingen sker för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som följer av fastighetsmäklarlagen. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från tillträde.

2.3 Potentiella säljare

Om du har kontakt med oss avseende ett eventuellt uppdrag för oss att sälja en bostad behandlar vi dina personuppgifter för följande ändamål.

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna administrera och utföra värderingar.

De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är:

• Namn
• Adress
• E-postadress
• Uppgifter hänförliga till bostaden

Behandlingen sker för att vi ska kunna fullgöra värderingsuppdraget. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i ett år från genomförd värdering.

Vi behandlar dina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål.

De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är:

• Namn på fastighetsmäklarföretaget
• E-postadress
• Telefonnummer

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där vi har ett berättigat intresse av att kunna marknadsföra våra tjänster. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i två år från att uppgifterna har samlats in.

Vi behandlar dina uppgifter för att fullgöra arkiveringsskyldigheter åligger oss.

De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är:

• Samtliga uppgifter som är nödvändiga för Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn

Behandlingen sker för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som följer av fastighetsmäklarlagen. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från att uppgifterna samlats in.

2.4 Spekulanter

Om du visar intresse för en bostad som förmedlas av oss behandlar vi dina personuppgifter för följande ändamål.

Vi behandlar dina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål.

De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är:

• E-postadress
• Telefonnummer
• Namn

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där vi har ett berättigat intresse av att kunna skicka relevant marknadsföring till spekulant som visat intresse för en bostad förmedlad genom oss. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i två år från att uppgifterna samlats in.

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna föra ett spekulantregister och kunna förmedla andra objekt som spekulanten kan vara intresserad av.

De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är:

• E-postadress
• Telefonnummer
• Namn

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där vi har ett berättigat intresse av att kunna kontakta spekulanter från tidigare försäljningar för att t.ex. kunna bjuda in dessa till nya visningar av liknande objekt. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i två år från att den bostad då uppgifterna samlades in har försålts.

Vi behandlar dina uppgifter för att föra en budförteckning om du väljer att lägga bud på en bostad.

De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är:

• Namn
• Telefonnummer
• E-postadress
• Lämnade bud

Behandlingen sker för att fullgöra rättsliga skyldigheter att föra budförteckning enligt fastighetsmäklarlagen. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från att budgivningen har avslutats.

Vi behandlar dina uppgifter för att administrera en intresseanmälan avseende en viss bostad.

De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är:

• Namn
• Telefonnummer
• E-postadress

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där vi har ett berättigat intresse av att kunna administrera bostadsförsäljningen och fullgöra sina skyldigheter gentemot säljaren inom ramen för förmedlingsuppdraget. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål under den tid som bostaden förmedlas och kommer efter detta inte längre att behandlas för detta ändamål.

Vi behandlar dina uppgifter för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som åligger oss enligt lag.

De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är:

• Samtliga uppgifter som är nödvändiga för Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn

Behandlingen sker för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som följer av fastighetsmäklarlagen. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från försäljning av den bostad du visat intresse för.

2.5 Närstående till säljare (t.ex. sambo som ej äger bostaden)

Om du är närstående till en person som säljer sin bostad genom oss (t.ex. sambo som ej äger bostaden) behandlar vi dina personuppgifter för följande ändamål.

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna kontakta dig inom ramen för förmedlingsuppdraget.

De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är:

• Namn
• E-postadress
• Telefonnummer

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där vi har ett berättigat intresse av att kunna kommunicera med dig om du också bor i bostaden utan att formellt vara säljare av bostaden. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål under förmedlingsuppdraget.

Vi behandlar dina uppgifter för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som åligger oss enligt lag.

De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är:

• Samtliga uppgifter som är nödvändiga för Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn

Behandlingen sker för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som följer av fastighetsmäklarlagen. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från tillträde.

3. Överföring av Personuppgifter

Vi kan komma att dela dina Personuppgifter med mottagare av personuppgifter (både i Sverige och i länder utanför EU/EES). Samtliga överföringar som sker utanför EU/EES kommer att vara föremål för lämpliga skyddsåtgärder som möjliggör överföring utanför EU/EES, i enlighet med tillämplig lagstiftning. Det skall finnas ett ändamål med överföring, en grund (laglig). Överföring kan ske via personuppgiftsbiträden PREK AB och Bernstein Real Estate AB.

4. Återkallande av samtycke

Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du har lämnat till oss och som är hänförligt till sådan behandling av dina Personuppgifter som baseras på ditt samtycke.

Du återkallar ditt samtycke genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som framgår nedan och uppge för vilket av ovanstående ändamål du väljer att återkalla ditt samtycke. Du är medveten om att du har rätt att begära radering av Personuppgifter i samband med återkallande av samtycke.

5. Dina rättigheter

5.1 Rätt till rättelse och registerutdrag

Vi kommer att vidta åtgärder i enlighet med tillämplig lagstiftning för att hålla dina Personuppgifter korrekta, fullständiga och uppdaterade. Du har rätt till rättelse av ofullständiga eller inkorrekta Personuppgifter.

Vidare har du rätt att begära ett registerutdrag avseende dina Personuppgifter som vi behandlar.

5.2 Rättigheter från och med den 25 maj 2018

i) Rätt att invända mot behandling
Om behandlingen av dina personuppgifter sker på grundval av en intresseavvägning och du bedömer att ditt integritetsintresse väger tyngre än vårt legitima intresse att behandla dina Personuppgifter har du rätt att, mot bakgrund av skäl hänförliga till din specifika situation, invända mot behandlingen genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges nedan.

Om du invänder mot behandlingen måste vi visa ett tvingande berättigat skäl för att fortsatt kunna behandla Personuppgifterna.

Du har även alltid rätt att tacka nej till behandling av dina Personuppgifter som sker för direktmarknadsföringsändmål.

ii) Rätt till radering
Under vissa förutsättningar, såsom när du har återkallat ett tidigare lämnat samtycke och det saknas annan laglig grund för fortsatt behandling av dina Personuppgifter, har du rätt att begära radering av dina Personuppgifter.

iii) Rätt till behandlingsbegränsning
Du har under vissa förutsättningar rätt att begränsa behandlingen av dina Personuppgifter till att endast omfatta lagring av Personuppgifterna, t.ex. under tiden då vi utreder huruvida du har rätt till radering.

iv) Rätt till tillgång
Du har rätt att erhålla en bekräftelse från oss att dina Personuppgifter behandlas av oss och, om så är fallet, få tillgång till Personuppgifterna och följande information:

• behandlingens ändamål;
• de kategorier av Personuppgifter som behandlas;
• mottagare av Personuppgifter (särskilt om sådana är belägna utanför EU/EES);
• den tid under vilken Personuppgifterna behandlas;
• information om de rättigheter som återges häri;
• information om källan från vilken Personuppgifterna har samlats in; samt
• om det förekommer automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering.

Utöver detta har du även på begäran rätt att erhålla kopia av dina Personuppgifter på ett vanligt förekommande elektroniskt format.

v) Rätt till dataportabilitet
När behandlingen av dina Personuppgifter sker på grundval av ditt samtycke eller för att behandlingen är nödvändig för att fullgöra eller ingå ett avtal med dig, samt under förutsättning att Personuppgifterna har samlats in direkt från dig, har du rätt att erhålla en kopia av dina personuppgifter på ett vanligt förekommande maskinläsbart format.

i) Rättigheter i förhållande till automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering
Du har rätt att inte vara föremål för helt automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om sådant beslutsfattande har rättsliga följder eller på liknande sätt väsentligen påverkar dig. Denna rätt tillämpas dock inte om det automatiserade beslutsfattandet är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig, om beslutsfattandet uttryckligen är tillåtet enligt lag eller om du har lämnat ditt uttryckliga samtycke till detta.

5.3 Klagomål till tillsynsmyndighet
Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina Personuppgifter. Du har dock även alltid rätt att framföra klagomål avseende behandlingen av dina Personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten.

6. Kontakta oss
Om du har några frågor eller funderingar rörande behandlingen av dina Personuppgifter, hör gärna av dig till oss enligt nedanstående kontaktinformation. Bernstein Real Estate AB Org. nr.: 556424-4720 Box 5031, 102 41 Stockholm